Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13262
Title: Nghiên cứu chuỗi giá trị nông sản: Một số cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới, gợi ý giải pháp cho Việt Nam
Authors: Đỗ, Thị Nâng
Keywords: Chuỗi giá trị nông sản
Lý luận
Kinh nghiệm thế giới
Gợi ý giải pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 333 .- Tr.3-11
Abstract: Đã nghiên cứu một số nội dung lý luận về chuỗi giá trị nông sản như: khái niệm, liên kết trong chuỗi giá trị, phân loại chuỗi giá trị, 6 bình diện cần phân tích khi nghiên cứu, đánh giá về chuối giá trị cũng như một số quan điểm, ý tưởng của các tổ chức quốc tế và kinh nghiệm phát triển chuỗi giá trị nông sản của một số nước trên thế giới. Trên cơ sở đó đã gợi ý 3 nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị nông sản ở Việt Nam đó là: các giải pháp chung về lựa chọn phát triển chuỗi có lợi thế cạnh tranh, tham gia vào thị trường khu vực hay ưu tiên tập trung vào nâng cấp một số chuỗi giá trị nông sản có lợi thế cao để hướng tới các thị trường khó tính, đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến và thực hiện các hợp đồng nông nghiệp; nhóm giải pháp đối với nhà nước liên quan đến xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia và tăng cường hợp tác, tìm kiếm thị trường, hội trợ doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và công tác quản lý nhà nước; nhóm giải pháp đối với các tác nhân là người sản xuất người thu gom và doanh nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13262
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_774.41 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.