Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13265
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật trong chăn nuôi bò sữa tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
Authors: Trần, Hoài Nam
Đỗ, Minh Hoàng
Keywords: Bò sữa
Hàm sản xuất tối đa
Hiệu quả kỹ thuật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 333 .- Tr.32-38
Abstract: Nghiên cứu này sử dụng phương pháp ước lượng hàm tối đa (frontier production fuction) để ước tính hiệu quả kỹ thuật của các hộ chăn nuôi. Đồng thời, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật (technical efficiency - TE) trong chăn nuôi bò sữa của nông hộ bằng phương pháp ước lượng OLS và chỉ ra mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào tới năng suất sữa. Số liệu được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 300 hộ chăn nuôi bò sữa trên địa bàn huyện Đơn Dương. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả kỹ thuật trong bình đạt được của nhóm hộ điều tra là 88,47%, nghĩa là với mức đầu vào hiện đang sử dụng thì năng suất bình quân thực so với năng suất tối đa chỉ đạt 88,47%. Nâng suất cho sức chịu ảnh hưởng của các biến thức ăn xanh, thức ăn tinh và trình độ học vấn. Trong khi hiệu quả kỹ thuật của nông hộ chịu tác động của các biến trình độ học vấn, qui mô chăn nuôi, tuổi và kinh nghiệm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13265
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_483.69 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.