Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13322
Title: Tương lai nền kinh tế số Việt Nam
Authors: Cameron Lucy
Tạ, Việt Dũng
Nguyễn, Đức Hoàng
Keywords: Tương lai
Nền kinh tế số Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 05 .- Tr.22-24
Abstract: Trong thời gian qua, Việt Nam đã đạt được tiến bộ kinh tế đáng kinh ngạc, tuy nhiên con đường từ vị thế một nước có mức thu nhập trung bình thấp sang nước có thu nhập cao sẽ không dễ dàng. Cần phải thay đổi chiến lược kinh tế và đầu tư; khuyến khích áp dụng các công nghệ mới, đặc biệt là các công nghệ chủ chốt của cách mạng công nghiệp 4.0. Một trong những bước đầu tiên trong tiến trình chuyển đổi về mặt chiến lược là tập trung vào nâng cao năng suất yếu tố tổng hợp, có thể thấy rõ điều này trong cách Việt Nam nắm bắt và đưa ra các chính sách, hành động theo làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hay kế hoạch tung ra mạng 5G trước nhiều quốc gia khác. Lộ trình phát triển trong báo cáo dự án “Tương lai nền kinh tế số Việt Nam” 1 được tóm lược dưới đây sẽ góp phần làm rõ các chính sách và chương trình cần thiết để Việt Nam cải thiện năng suất, hướng tới một nền kinh tế dựa vào đổi mới sáng tạo trong khoảng 25 năm tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13322
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.89 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 107.21.85.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.