Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13328
Title: Hiệu quả từ các dự án nông thôn miền núi được thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Nguyễn, Văn Thành
Keywords: Dự án nông thôn miền núi
Thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 05 .-Tr.39-41
Abstract: Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi được Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) hỗ trợ thực hiện một số dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi. Kết quả thực hiện các dự án đã mang lại hiệu quả thiết thực đối với người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13328
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.76 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.