Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13376
Nhan đề: Ảnh hưởng của astaxanthin, canthaxanthin và xanthophylls lên tăng trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và màu săc của cá trê vàng (Charias macrocephalus)
Tác giả: Trần, Thị Thanh Hiền
Trần, Phong Lâm
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu thực hiện để tìm ra ảnh hưởng của carotenoid lên tăng trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và màu sắc của cá trê vàng. Thí nghiệm được thực hiện gồm 7 nghiệm thức thức ăn với 3 lần lặp lại. Các nghiệm thức lần lượt: không có sắc tố, 1g Astaxanthin, 1g Cantaxanthin, 5g Xanthophyll, 0,5g Astaxanthin + 0,5g Cantaxanthin, 0,5g Astaxanthin + 2,5g Xanthophyll, 0,5g Cantaxanthin + 2,5g Xanthophyll trên 1kg thức ăn. Cá trê vàng (47,53 1,47 g/con) được bố trí ngẫu nhiên trên 21 bể (60 con/bể). Sau thời gian thí nghiệm có sự khác biệt ở màu cơ và màu da cá trê vàng giữa 7 nghiệm thức. Nhìn chung, sau 30 ngày thí nghiệm thì da của cá có sự cải thiện màu vàng sáng hơn ở nghiệm thức 4, 6 và 7 khi có bổ sung sắc tố Xanthophyll vào thức ăn. Về phần màu sắc của cơ thì ta có thể thấy được sự cải thiện màu rõ rệt ở nghiệm thức 4 (5g Xanthophyll) 30,5 4,15 so với nghiệm thức đối chứng 11,6 1,02. Tốc độ tăng trưởng tăng nhưng không khác nhau giữa các nghiệm thức. Tỷ lệ sống là khoảng 85% cho tất cả các thí nghiệm.
Mô tả: 17tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13376
Bộ sưu tập: Trường Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
605.93 kBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.