Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13377
Title: Nghiên cứu nuôi kết hợp tôm thẻ chân trắng (Litopenaus vannamei) với tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) thường và toàn đực
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân
Dương, Thị Mỹ Hận
Nguyễn, Đỗ Trí Thức
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm tìm ra mật độ nuôi ghép từng loài thích hợp nhất, đồng thời so sánh hiệu quả nuôi ghép giữa tôm thẻ chân trắng (TCT) với tôm càng xanh (CX) thường và toàn đực trong mô hình nuôi ghép. Trong thí nghiệm 1 3 mật độ ghép khác nhau tương ứng với 3 nghiệm thức, mỗi NT có 3 lần lặp lại bao gồm 78 TCT+ 2 CX (NT1), 76 TCT+ 4 CX (NT2), 74 TCT+ 6 CX (NT3) được nuôi trong bể composite thể tích 2m3 ở độ mặn 5‰. Kết quả cho thấy với khối lượng và chiều dài ban đầu của tôm (thẻ: 0,46g; 3,95cm), (càng xanh: 0,73g; 4,22cm) sau 60 ngày nuôi NT2 đạt kết quả tốt nhất về sinh khối thu (0,58kg/m3); FCR (1,36) mặc dù khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05) so với 2 NT còn lại và được chọn để sử dụng trong thí nghiệm tiếp theo để nuôi ghép với CX toàn đực (NT1) và CX thường (NT2), mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Với khối lượng và chiều dài ban đầu ở tôm trong thí nghiệm 2 (thẻ: 0,33-0,39g, 3,56-4,3cm), (CX toàn đực: 0,74-0,80g; 4,2-4,25cm), (CX thường:0,56-0,65g; 4,2-4,6cm), sau 60 ngày nuôi, mặc dù tỷ lệ sống đạt thấp hơn (73 so với 75%; p>0,05) nhưng việc ghép tôm CX toàn đực vẫn mang lại sinh khối lớn hơn (0,47kg/m3 so với 0,46) và có FCR thấp hơn (1,19 so với 1,20) so với việc nuôi ghép TCT và CX thường.
Description: 17tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13377
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
415.63 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.