Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13380
Title: Ảnh hưởng của việc bổ sung khoáng vào thức ăn tôm thẻ chân trắng (Litopenaus vannamei) ở các độ mặn khác nhau
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Phạm, Thị tuyết Ngân
Nguyễn, Thị Diệu Ái
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Ảnh hưởng của việc bổ sung khoáng vào thức ăn tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) ở 3 độ mặn khác nhau (5‰, 10‰ và 15‰) lên tỷ lệ sống và tăng trưởng của tôm được thực hiện. Thí nghiệm gồm 6 nghiệm thức tương ứng với từng độ mặn có bổ sung khoáng vào thức ăn (5 ml/kg thức ăn) và không bổ sung khoáng (nghiệm thức đối chứng), mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Khối lượng tôm ban đầu từ 4,5-5 g/con, mật độ nuôi 30 con/bể 500L và được nuôi tách riêng từng cá thể trong ô lưới (72x72x50 cm) đặt trong bể, có sục khí liên tục với thời gian nuôi là 28 ngày. Tôm được cho ăn thức ăn viên (40% protein) 5% khối lượng thân/ngày và được cho ăn 3 lần/ngày. Kết quả cho thấy tôm nuôi ở độ mặn 5‰ được cho ăn thức ăn có bổ sung khoáng đạt tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng cao hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nhóm tôm được cho ăn thức ăn đối chứng. Ở độ mặn 10‰, bổ sung khoáng vào thức ăn đã cải thiện tăng trưởng về khối lượng của tôm và ở độ mặn 15‰ việc bổ sung khoáng vào thức ăn tỉ lệ sống và tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng không khác biệt thống kê (p>0,05) so với nghiệm thức đối chứng. Điều này có thể kết luận rằng nuôi tôm thẻ chân trắng ở độ mặn 5‰ cần bổ sung khoáng để tăng hiệu quả sản xuất.
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13380
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
308.08 kBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.