Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1362
Title: CRiSPR-Cas 13 kéo phân tử cắt gen có thể chuyển hồi
Authors: Phạm, Phú Vinh
Keywords: CRiSPR-Cas 13
Gen
Bệnh nhân
Biến đổi gen
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 592 .- Tr.28-29
Abstract: Để chữa lành một cá thể mắc một bệnh di truyền có hai giải pháp: hoặc tác động đến DNA: Cas9, hoặc tác động đến RNA: Cas 13. Giải pháp thứ nhất không thể thay đổi, có thể sử dụng kéo cắt gen CRiSPR-Cas9. Giải pháp thứ hai áp dụng CRiSPR-Cas 13, chuyển hồi một phương pháp an toàn hơn cho bệnh nhân trong trường hợp không nhắm đúng gen cần điều chỉnh.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1362
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.14 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.