Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1363
Title: Sự kiện CNTT - TT Việt Nam nổi bật năm 2017
Authors: Phan, Châu
Keywords: Công nghệ thông tin - Truyền thông
Sự kiện nổi bật
Năm 2017
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 303 .- Tr.3-4
Abstract: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm biến đổi nhanh nhiều ngành nghề trên thế giới, và làn sóng ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo tràn vào Việt Nam mạnh mẽ không những mang lại nhiều cơ hội mà còn cả những thách thức cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dùng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1363
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.59 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.