Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13655
Title: Ảnh hưởng của độ mặn và nhiệt độ lên tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá rô phi đỏ (Oreochromis sp)
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Ngô, Thị Cẩm Thụy
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên sự tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá rô phi đỏ. Thí nghiệm gồm 12 nghiệm thức kết hợp nhiệt độ khác nhau (28, 31, 34°C) và độ mặn (0, 6, 9, 12ppt). Cá giống cá rô phi đỏ (11,5±0,13g) được bố trí trong bể (100 lít) với mật độ 30 con/bể. Mỗi nghiệm thức được lập lại 3 lần. Cá được cho ăn 2 lần/ngày với viên thức ăn công nghiệp (35% protein thô, 5% lipid thô). Kết quả nghiên cứu cho thấy không có sự tương tác giữa nhiệt độ và độ mặn đối với tỷ lệ sống, tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá rô phi đỏ. Ở mức nhiệt độ môi trường (28oC) cá có tốc độ tăng trưởng cao hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với mức nhiệt độ cao (34oC). Ở mức nhiệt độ 34oC hệ số chuyển hóa thức ăn và hiệu quả sử dụng protein cao hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với mức nhiệt độ môi trường (28oC). Lượng thức ăn cá ăn vào của cá ở mức nhiệt độ 31oC cao hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với mức nhiệt độ 34oC. Độ mặn và nhiệt độ đã không ảnh hưởng đến thành phần hóa học của cá.
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13655
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
841.32 kBAdobe PDF
Your IP: 44.210.149.205


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.