Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13683
Title: Khảo sát và đánh giá mức độ ô nhiễm không khí vào mùa khô do hoạt động sản xuất than củi trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Authors: Lê, Anh Tuấn
Nguyễn, Thủy Hà Anh
Keywords: Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Issue Date: May-2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Bên cạnh những vấn đề ô nhiễm do tác động của quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa như hiện nay thì ở một số địa phương tác động của các làng nghề truyền thống tự phát cũng rất đáng quan tâm. Các làng nghề tự phát này thải ra một lượng khí thải lớn trong quá trình hoạt động gây ô nhiễm. Tuy nhiên việc quản lý và xử lý các khí thải này còn nhiều khó khăn. Hiện nay trên địa bàn xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã và đang phát triển hoạt động sản xuất than củi, phát thải ra một lượng lớn khói bụi và khí độc CO, SO2. Nhằm khảo sát và đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại đây, đề tài "Khảo sát và đánh giá mức độ ô nhiễm không khí vào mùa khô do hoạt động sản xuất than củi trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang" được thực hiện bằng phương pháp điều tra phỏng vấn kết hợp với đo đạc số liệu tại hiện trường. Kết quả quá trình nghiên cứu cho thấy, hiện tại số lượng lò than của vùng đang ngày càng tăng thêm. Nồng độ CO, SO2 vượt QCVN 19:2009/BTNMT. Bụi PM2.5 có vùng ảnh hưởng hơn 1.200 m, ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe con người và môi trường xung quanh trong và ngoài khu vực. Hơn nữa nồng độ Bụi PM2.5 cao tăng nguy cơ rủi ro sức khỏe đối với công nhân tại lò than nhất là nữ giới. Qua đó đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế lượng khí thải từ hoạt động sản xuất than củi tại vùng, trước hết là hạn chế sự tăng số lượng lò than và áp dụng các kỹ thuật hiện đại vào quá trình sản xuất.
Description: 70 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13683
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.78 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.