Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1369
Title: Phát triển một số lĩnh vực có lợi thế đặc thù theo cách tiếp cận cụm liên kết ngành ở miền Bắc Thái Lan
Authors: Nguyễn, Bình Giang
Keywords: Thái Lan
Miền Bắc Thái Lan
Cụm liên kết ngành
Lĩnh vực đặc thù
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 01 .- Tr.35-43
Abstract: Phát triển kinh tế – xã hội địa phương dựa trên những lĩnh vực có lợi thế đặc thù của địa phương đó đã được nhiều nước áp dụng và gần đây cũng được chú ý ở Việt Nam. Các lợi thế đặc thù có được là nhờ những điều kiện đặc thù về tự nhiên, văn hóa, xã hội của địa phương. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào những điều kiện như vậy mà không có thêm các chính sách phát triển vùng, chính sách phát triển ngành và chính sách khoa học – công nghệ thì không đủ để phát huy và khai thác bền vững các lợi thế đặc thù. Bài viết trước tiên khái quát một số vấn đề lý luận liên quan đến cách tiếp cận cụm liên ngành – một sự kết hợp các kiểu hiện đại của ba chính sách nói trên – để phát triển các lĩnh vực có lợi thế đặc thù. Phần chính của bài viết này giới thiệu kinh nghiệm phát triển các lĩnh vực có lợi thế đặc thù ở miền Bắc Thái Lan – cụ thể là các lĩnh vực công nghệ thông tin và kinh tế kỹ thuật số, nông nghiệp và chế biến nông sản, tiểu thủ công nghiệp và sản phẩm, gỗ, du lịch – theo cách tiếp cận cụm liên ngành.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1369
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_570.83 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.