Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13701
Title: Khảo sát và đánh giá ý kiến cộng đồng về tác động môi trường và xã hội từ các lò than tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
Authors: Lê, Anh Tuấn
Đinh, Thị Nhi
Keywords: Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Issue Date: May-2018
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện tại xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang với mục tiêu tổng quát là khảo sát và đánh giá ý kiến cộng đồng về sự tác động đến môi trường và xã hội từ các lò hầm than. Từ đó đề xuất những giải pháp để phát triển nghề hầm than một cách bền vững không gây ảnh hưởng đến môi trường và xã hội. Các số liệu về bản đồ, thông tin số lượng lò than, trữ lượng than qua các năm được thu thập từ các báo cáo, niên giám thống kê của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Nghiên cứu sử dụng phương pháp điều tra phỏng vấn trực tiếp 70 hộ sản xuất than và 70 hộ không sản xuất than trong vùng nghiên cứu, để nhận thấy được ý kiến cộng động về hoạt động sản xuất cũng như những tác động của lò hầm than đến đời sống, môi trường và xã hội. Số liệu phỏng vấn được xử lý bằng phần mền Microsoft Excel và được thể hiện bằng các biểu đồ, sơ đồ nhằm thể hiện kết quả một cách trực quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động sản xuất than có vai trò quan trọng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của vùng. Tuy nhiên hầu hết các hộ làm than đều không có hệ thống xử lí khói, bụi, làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và cây trồng của người dân xung quanh khu vực. Mặt khác người lao động trong khu vực sản xuất than đều không có trang bảo hộ lao động nên việc bị ảnh hưởng từ khói, bụi đến sức khỏe là khó tránh khỏi.
Description: 53 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13701
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.