Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13736
Nhan đề: Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn trên chủng Bacillus cereus, Escherichia coli của cây mật gấu (Veronia amygdalina Del.)
Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Nhân
Nguyễn, Thị Thùy Trang
Từ khoá: Chăn nuôi Thú y
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn trên chủng Bacillus cereus, Escherichia coli của cây mật gấu (Veronia amygdalina Del.).
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13736
Bộ sưu tập: Trường Nông nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.86 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.