Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13753
Title: Phân tích hiệu qủa kinh tế trong sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
Authors: Lê, Văn Dễ
Nguyễn, Trọng Nghĩa
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài nghiê cứu “ Phân tích hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn ở ĐBSCL”. Nhằm phân tích hiệu quả kính tế của các nông hộ sản xuất lúa từ đó đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất, góp phần cải thiện thu nhập cho nông hộ sản xuất lúa trên địa bàn nghiên cứu được thực hiện tại ba tỉnh chính đó là An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long thời gian thực hiện đề tài từ tháng 5/2018 đến tháng 12/2018. Số liệu sơ cấp của đề tài thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 180 nông hộ sản xuất lúa tại 3 tỉnh đó là An Giang, Đồng Tháp, cần Thơ do không có sẵn danh sách các hộ sản xuất lúa trên địa bàn nên tác giả sử dụng phương pháp chọn mẫu là phương pháp thuận tiện. Nội dung phân tích bao gồm: Phân tích hiện trạng, bên cạnh đó đề tài phân tích hiệu quả kinh tế thông qua phương pháp đo lường hiệu quả kinh tế bằng công cụ phân tích màng bao dữ liệu DEA ( Data Enveloment Analysis) và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất Lúa của nông hộ bằng phương pháp hồi quy Tobit. Hiệu quả kinh tế đạt được là 65,3% (CE=0.653%) ở vụ đông xuân và hiệu quả kinh tế ở vụ hè thu đạt được là 52,3% ( CE= 0.523%). Qua kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động sản xuất lúa ở vụ đông xuân mang lại lợi nhuận cao hơn cho nông hộ. Nông hộ vẫn có lời khi đưa công lao động nhà vào chi phí sản xuất . Kết qảu của mô hình hồi qui cho ta độ tuổi, trinh độ học vấn số nhân khẩu và diện tích có ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của nông hộ. Dựa vào kết qủa nghiên cứu, một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông hộ sản xuất lúa đã được đề xuất.
Description: 83tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13753
ISSN: B1510575
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.