Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1382
Title: Thực trạng phát triển năng lực dạy học Số học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở một số trường đại học
Authors: Nguyễn, Thị Trúc Minh
Keywords: Năng lực dạy học số học
Sinh viên
Giáo dục tiểu học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 427 .- Tr.27-32
Abstract: Hiện nay, vấn đề đào tạo đội ngũ giáo viên có năng lực dạy học là nhiệm vụ trọng tâm ở các cơ sở đào tạo giáo viên. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một số kết quả đánh giá thực trạng phát triển năng lực dạy học số học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, từ đó đề xuất một số định hướng nhằm phát triển năng lực dạy học số học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1382
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_463.06 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.