Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13838
Title: Đặc điểm mô học trên cá tra nuôi ở mội trường nước mặn và môi trường nước ngọt
Authors: Đặng, Thụy Mai Thy
Phạm, Thị Yến Nhi
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu biến đổi cấu trúc mô ở các cơ quan của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi trong môi trường khác nhau. Mẫu cá tra được thu ở môi trường nước ngọt, môi trường nước mặn 10‰ và cá chuyển từ môi trường nước mặn về nước ngọt. Kết quả cho thấy biến đổi mô học trên cơ quan của cá tra nuôi trong môi trường nước mặn bao gồm mang có sự tăng sinh trên tế bào biểu mô so với mang cá tra nuôi trong nước ngọt, các mô gan, thận đều có hiện tượng xung huyết và thoái hoá tế bào. Cá chuyển từ môi trường nước mặn về nước ngọt cho thấy trên mang cũng có sự tăng sinh trên tế bào biểu mô nhưng ít hơn so với mang cá tra trong nước mặn, các mô gan, thận có hiện tượng xuất huyết và thoái hoá. Tỳ tạng của cá tra trong môi trường nước mặn và cá tra chuyển từ nước mặn về nước ngọt đều có hiên tượng xuất huyết.
Description: 17tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13838
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
33.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.