Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13848
Title: Ảnh hưởng của men vi sinh hữu ích lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của lươn đồng (Monopterus albus)
Authors: Huỳnh, Thanh Tới
Nông, Văn Vinh
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thức hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung men vi sinh vào trong thức ăn lên tỉ lệ sống và tăng trưởng của lươn đồng (Monopterus albus). Lươn giống nhân tạo (21,4 ± 0,41 cm; 7,9 ± 0,09 gam) được bố trí nuôi trong bể nhựa 250L với mật độ nuôi là 40 con/bể. Thí nghiệm được thực hiện với 4 nghiệm thức với thành phần trong thức ăn Grobest (40%) được trộn với Natri-citrate (NT2), men vi sinh hữu ích (NT3), và hỗn hợp men vi sinh và Natri-citrase (NT4) so sánh với thức ăn đơn thuần (NT1). Sau 30 ngày nuôi, kết quả cho thấy lươn tăng trưởng về chiều dài tốt nhất (2,8 cm/cá thể) ở nghiệm thức NT4, và tăng trưởng về khối lượng cao nhất (3g/cá thể) ở NT2, cao hơn có ý nghĩa thông kê (p > 0,05) so với NT1 (1,5 cm/cá thể ;1,3 g/cá thể). Nhìn chung, chiều dài và khối lượng ở các nghiệm thức có bổ sung men và Natri-citrate có sự tăng trưởng tốt hơn nghiệm thức đối chứng.
Description: 12tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13848
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
688.23 kBAdobe PDF
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.