Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1391
Title: Chương trình và sách giáo khoa ngôn ngữ cấp tiểu học của một số nước trên thế giới và đề xuất về cấu trúc sách giáo khoa tiếng Việt tiểu học trong giai đoạn mới
Authors: Đoàn, Thị Thúy Hạnh
Nguyễn, Thị Kiều Anh
Nguyễn, Thị Thanh Nga
Keywords: Sách giáo khoa
Sách giáo khoa Tiếng Việt
Cấu trúc
Giáo dục phổ thông
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 427 .- Tr.61-64
Abstract: Việc nghiên cứu và đề xuất mô hình sách giáo khoa đáp ứng chủ trương đổi mới giáo dục, phù hợp với chương trình giáo dục phát triển năng lực là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Bài viết đã mô tả, phân tích sách giáo khoa ngôn ngữ cấp tiểu học của Hoa Kì, Pháp, Nga; trên cơ sở đó đề xuất cấu trúc sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học trong giai đoạn mới.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1391
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_372.03 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.