Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13989
Title: Đánh giá hiệu quả của thực khuẩn thể, chất kích kháng, thuốc hóa học trong phòng trị bệnh cháy bìa lá lúa do vi khuẩn Xanthomonas Oryze pv oryzae ở điều kiện ngoài đồng vụ hè thu 2018
Authors: Nguyễn Thị Thu Nga, Thị Thu Nga
Lê, Tấn Tài
Keywords: Bảo vệ thực vật
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá hiệu quả của thực khuẩn thể, chất kích kháng, thuốc hóa học trong phòng trị bệnh cháy bìa lá lúa do vi khuẩn Xanthomonas Oryze pv oryzae ở điều kiện ngoài đồng vụ hè thu 2018
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13989
Appears in Collections:Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.