Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1416
Title: Đánh giá về một số lý thuyết ngôn ngữ học trên thế giới của giới nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam những năm gần đây
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Nguyễn, Thị Bích Hạnh
Keywords: Lý thuyết ngôn ngữ
Ngôn ngữ học tạo sinh
Ngôn ngữ học tri nhận
Ngôn ngữ học chức năng hệ thống
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 2 .- Tr.42-49
Abstract: Trong thời đại toàn cầu hóa, các nhà ngôn ngữ học Việt Nam có cơ hội tiếp cận tương đối nhanh các lý thuyết ngôn ngữ trên thế giới, giới thiệu, nghiên cứu những luận đề cơ bản và ứng dụng các lý thuyết ngôn ngữ đó trong tiếng Việt, tiếng địa phương, dạy học tiếng nước ngoài... Bài viết khái quát những đánh giá của giới ngôn ngữ học Việt Nam những năm gần đây về lý thuyết ngôn ngữ học tạo sinh với N. Chomsky là người đi tiên phong; lý thuyết ngôn ngữ học tri nhận bắt đầu từ G. Lakoff và lý thuyết ngôn ngữ học chức năng hệ thống do F.de Saussure mở đường. Qua đó cho thấy, phần lớn các học giả đã đồng tình, khẳng định và đánh giá cao các lý thuyết ngôn ngữ này.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1416
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_554.43 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.