Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1418
Title: Đoàn kết liên thế hệ trong gia đình Việt Nam hiện nay
Authors: Trịnh, Thái Quang
Keywords: Đoàn kết liên thế hệ
Người cao tuổi
Gia đình
Quan hệ trong gia đình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 28 .- Tr.3-15
Abstract: Mối quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình chịu tác động của biến đổi về kinh tế, hệ giá trị, văn hóa và nhận thức của các cá nhân, cộng đồng và xã hội. Bài viết này tập trung phân tích một số khía cạnh về sự đoàn kết thế hệ theo cách tiếp cận của Vern Bengston, sử dụng số liệu từ khảo sát “Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam hiện nay” với 1.759 người. Kết quả phản ánh một số khác biệt về quan điểm liên quan đến giá trị gia đình và mối quan hệ trong gia đình giữa nhóm trẻ và nhóm cao tuổi. Hình thức và mức độ trợ giúp giữa các thế hệ cũng khác nhau theo đoàn hệ tuổi. Kết quả nghiên cứu gợi ý những hướng nghiên cứu và tiếp cận mới về đoàn kết thế hệ trong gia đình
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1418
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_545.25 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.111.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.