Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14261
Nhan đề: Đánh giá khả năng gây hại của một số chủng nấm Colletotrichum spp gây bệnh thán thư trên xoài cát chu và nghiên cứu biện pháp quản lý bệnh bằng Oligochitosan, Chlorine và nước vô trong điều kiện In vitro
Tác giả: Lê, Thị Ngọc Xuân
Trần, Thị Thanh Thảo
Từ khoá: Bảo vệ thực vật
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá khả năng gây hại của một số chủng nấm Colletotrichum spp gây bệnh thán thư trên xoài cát chu và nghiên cứu biện pháp quản lý bệnh bằng Oligochitosan, Chlorine và nước vô trong điều kiện In vitro
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14261
Bộ sưu tập: Trường Nông nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.