Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1430
Title: Cán bộ nữ tham gia nghiên cứu khoa học ở Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Authors: Trần, Thị Hồng
Nguyễn, Hữu Minh
Trần, Thị Thanh Loan
Keywords: Phụ nữ
Cán bộ nữ
Cán bộ nữ Khoa học xã hội
Nghiên cứu khoa học
Tinh thần nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 28 .- Tr.61-72
Abstract: Dựa trên số liệu khảo sát bằng bảng hỏi được sử dụng với số lượng mẫu là 774 cán bộ nghiên cứu thuộc Đề tài khoa học cấp Bộ “Giải pháp phát huy vai trò của cán bộ nữ nghiên cứu khoa học trong Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” năm 2016-2017, bài viết phân tích thực trạng tham gia nghiên cứu khoa học của cán bộ nữ, tìm hiểu tinh thần, thái độ tham gia nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ nữ và yếu tố ảnh hưởng. Kết quả nghiên cứu cho thấy đội ngũ cán bộ nữ nghiên cứu khoa học xã hội mặc dù đông đảo về số lượng nhưng chất lượng còn hạn chế nhất định. Tỷ lệ cán bộ nữ đảm nhận vai trò chủ nhiệm đề tài ở hệ đề tài cấp bộ, cấp Nhà nước và đề tài hợp tác chưa cao và thường thấp hơn so với cán bộ nam. Đại đa số cán bộ nữ khoa học xã hội đều có sự nhiệt huyết và tinh thần say mê nghiên cứu khoa học. Kết quả phân tích mô hình hồi quy chỉ ra rằng tinh thần, thái độ nghiên cứu khoa học của cán bộ nữ không chỉ chịu ảnh hưởng từ các yếu tố từ cá nhân như độ tuổi, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và sự hỗ trợ của gia đình mà còn chịu tác động nhiều hơn bởi các yếu tố thể chế và cơ chế.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1430
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_566.3 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.