Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14333
Title: Nghiên cứu và ứng dụng ETAP tính toán bù tối ưu lưới điện huyện châu thành, đồng tháp
Authors: Nguyễn, Đăng Khoa
Nguyễn, Ngọc Dương
Keywords: Kỹ thuật Điện
Issue Date: 3-Dec-2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trong những năm gần đây, do sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, tốc độ công nghiệp hoá tăng nhanh, nhu cầu về điện năng ngày càng lớn đòi hỏi ngành Điện phải đi trƣớc một bƣớc để tạo cơ sở cho sự phát triển của nền kinh tế. Để đáp ứng yêu cầu cung cấp điện cho việc đẩy mạnh quy hoạch và mở rộng diện tích đô thị của tỉnh Đồng Tháp trên địa bàn huyện Châu Thành trong những năm qua đã làm cho phụ tải tăng nhanh, lƣới điện ngày càng đƣợc mở rộng, hiện đại hóa và phức tạp hơn. Việc phát triển nguồn lƣới điện không theo kịp sự phát triển của phụ tải, tình trạng thiếu điện xảy ra thƣờng xuyên, nhất là vào mùa khô. Đồng thời, nhiều nhà máy điện ngoài ngành điện, vì lợi ích cục bộ, chủ yếu phát công suất tác dụng lên lƣới, gây thiếu hụt công suất phản kháng (CSPK) rất lớn cho hệ thống. Do đó, việc bù CSPK cho hệ thống điện để giảm tổn thất công suất trong hệ thống điện, góp phần khắc phục thiếu điện là hết sức cần thiết. Công ty Điện lực Đồng Tháp luôn quan tâm đến việc bù CSPK cho lƣới điện phân phối , đảm bảo cosφ > 0,95 tại đầu các xuất tuyến 22kV. Tuy nhiên, việc tính toán bù chƣa tối ƣu và chƣa quan tâm đến các chỉ tiêu tài chính của dự án lắp đặt tụ bù. Dựa trên cơ sở nghiên cứu lƣới điện phân phối hiện tại của Điện lực huyện Châu Thành – Đồng Tháp, từ đó đề xuất các giải pháp vận hành tối ƣu là biện pháp góp phần tiết kiệm điện, tiết kiệm tài chính cho ngành Điện, ổn định lƣới điện, đối với quốc gia góp phần để bù đắp tình trạng thiếu điện hiện nay. Trên đây là các lý do chọn nghiên cứu đề tài này.
Description: 99 trang
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14333
ISSN: B1408335
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.