Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1434
Title: Tác động của chất lượng quản trị đến thanh khoản của cổ phiếu: bằng chứng từ các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Hoàng, Thị Phương Anh
Trương, Diệu Dân
Trần, Thị Kim Oanh
Keywords: Chất lượng quản trị doanh nghiệp
Khả năng thanh khoản
Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 144 .-Tr.20-31
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích tác động của chất lượng quản trị doanh nghiệp (QTDN) đến thanh khoản của cổ phiếu (TKCP) của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bằng việc sử dụng phương pháp bình phương bé nhất có trọng số (GLS) và mẫu nghiên cứu gồm 350 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX giai đoạn 2010-2014, kết quả nghiên cứu cho thấy có mối tương quan đáng kể giữa chất lượng QTDN và khả năng TKCP. Cụ thể, chất lượng QTDN giúp thúc đẩy khả năng luân chuyển cổ phiếu (tính theo tỷ lệ luân chuyển cổ phiếu) và tăng tỷ số TKCP (tính theo khối lượng giao dịch trên tỷ suất sinh lợi cổ phiếu theo ngày). Đồng thời, nghiên cứu còn chỉ ra tác động của QTDN đến khả năng TKCP được cộng hưởng từ nhiều tiêu chí trong bộ chỉ số đo lường chất lượng QTDN.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1434
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_788.9 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.