Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14357
Nhan đề: So sánh hiệu quả kỹ thuật sản xuất lúa của nông hộ trong và ngoài cánh đồng lớn tại An Giang.
Tác giả: Lê, Văn Dễ
Nguyễn, Thị Bạch Kim
Nguyễn, Thị Ánh Lan
Từ khoá: Phát triển Nông thôn
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tập trung so sánh hiệu quả kỹ thuật sản xuất lúa của nông hộ trong và ngoài mô hình cánh đồng lớn tỉnh An Giang thông qua sử dụng một số phương pháp như sau phương pháp DEA (Data Envelopment Annalysis) để phân tích mức độ tối ưu về hiệu quả kỹ thuật phương pháp kiểm định sự khác biệt trung bình Indepepeendent sample T-Test để so sánh hai mô hình trong và ngoài cánh đồng lớn, bên cạnh đề tài còn sử dụng mô hình hồi qui, Tobit để ước lượng mức độ ảnh hưởng các yếu tố đến hiệu quả kỹ thuật sản xuất lúa trong và ngoài cánh đồng lớn.Dựa trên số liệu sơ cấp thu thập được từ 120 hộ trồng lúa trên địa bàn ba huyện Châu Thành, Châu Phú và Thoại sơn và Thoại Sơn. Từ đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả kỹ thuật sản xuất của nông hộ trong thời gian tới Kết quả phân tích cho thấy, mức độ hiệu quả kỹ thuật trung bình của các hộ trong và ngoài mô hình cánh đồng lớn vụ đông xuân lần lược là 85,7% và 82,3% đối với vụ hè thu mức hiệu quả kỹ thuật trung bình lần lược là 0.841 và 0.7777 So sánh mức hiệu quả kỹ thuật thì vụ đông xuân không có sựu khác biệt, nhưng vụ hè thu có sự khác biệt. Kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật sản xuất của nông hộ trong và ngoài mô hình cánh đồng lớn ở vụ đông xuân – hè thu là mô hình, số nhân khẩu, liên kết đầu ra, chất lượng giống và giới tính.
Mô tả: 72tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14357
ISSN: B1510609
Bộ sưu tập: Khoa Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.183.251


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.