Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14364
Title: Hiệu lực thuốc trừ cỏ Nominee 100OF đối với cỏ đuôi phụng (Leptochloa chinensis) được thu tại thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang trong điều kiện nhà lưới
Authors: Nguyễn, Chí Cương
Trần, Việt Hùng
Nguyễn, Tuấn Anh
Keywords: Bảo vệ thực vật
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài nhằm khảo sát mức độ chống chịu thuốc của loại cỏ đuôi phụng (Leptochloa chinensis) ở khu vực trên để biết được cỏ đuôi phụng đã chống chịu loại thuốc này, đồng thời góp phần bảo vệ năng suất cho cây lúa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14364
Appears in Collections:Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.34 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.