Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1436
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền của hệ thống ngân hàng Việt Nam
Authors: Trương, Thị Hồng
Vũ, Bích Ngọc
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Rửa tiền
Phòng chống rửa tiền
Hệ thống ngân hàng
Hiệu quả
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 144 .-Tr.53-64
Abstract: Hoạt động rửa tiền ngày càng trở nên phức tạp và tinh vi ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia đang phát triển với hành lang pháp lý chưa hoàn thiện nên việc kiểm soát rửa tiền còn nhiều khó khăn. Mục tiêu của bài viết là phân tích thực trạng hoạt động phòng, chống rửa tiền (PCRT) và đánh giá hiệu quả PCRT của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Từ đó, nghiên cứu khuyến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả PCRT của hệ thống ngân hàng việt Nam. Trong phạm vi bài nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn chuyên gia tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1436
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_819.02 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.222.251.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.