Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14411
Title: Ảnh hưởng của phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm - Phân giải lân đến sinh trưởng và năng suất của cải xanh trên đất phèn
Authors: Trần, Duy Phát
Châu, Thị Huệ Mẫn
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “ Ảnh hưởng của phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm–phân giải lân đến sinh trưởng và năng suất của cải xanh trên đất phèn” được thực hiện từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 05 năm 2019 tại nhà lưới khu thực nghiệm Khoa Phát triển Nông thôn, trường Đại học Cần Thơ nhằm xác định ảnh hưởng của phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố đinh đạm – phân giải lân lên sinh trưởng và năng suất của cải xanh trồng trên đất phèn. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. NT1: Không bón phân hóa học cũng như phân hữu cơ; NT2: bón phân hóa học trong suốt quá trình canh tác và không bổ sung vi sinh vật; NT3: bón 2 kg/m2 phân rơm ủ; NT4: bón 3 kg/m2 phân rơm ủ; NT5: bón 4 kg/m2 phân rơm ủ. Trừ NT2 thì tất cả các nghiệm thức còn lại đều được tưới bổ sung vi sinh vật cố đinh đạm – phân giải lân. Kết quả thí nghiệm cho thấy, NT5 có các chỉ tiêu cao cây, dài lá, rộng lá, số lá/cây, năng suất tổng và năng suất thương phẩm đều không khác biệt thống kê so với NT2 và cao hơn có ý nghĩa 5% so với các NT1 và NT3. Điều này cho thấy việc bón phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật với lượng 4 kg/m2 đã có ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất của cải xanh trồng trên đất phèn.
Description: 47tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14411
ISSN: B1510201
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.