Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14441
Title: Xây dựng mô hình toán đa mục tiêu thiết kế chuỗi cung ứng xanh cho Công ty Hải sản 404
Authors: Nguyễn, Trường Thi
Nguyễn, Thị Tường Vi
Keywords: Quản lý công nghiệp
Issue Date: May-2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xây dựng chuỗi cung ứng xanh là một trong những xu hướng chung của nhiều doanh nghiệp hiện nay vì chuỗi cung ứng xanh mang lại những lợi ích về kinh tế và môi trường. Đề tài “Xây dựng mô hình toán đa mục tiêu thiết kế chuỗi cung ứng xanh cho Công ty Hải sản 404” tập trung vào việc phân tích hiện trạng chuỗi cung ứng của công ty và xây dựng mô hình quy hoạch tuyến tính hỗn hợp nguyên (MILP) để tính toán chi phí chuỗi cung ứng và đo lường lượng khí phát thải CO2 từ hoạt động vận tải. Qua đó, đề tài đề xuất các giải pháp để tối thiểu đồng thời yếu tốt chi phí và lượng khí phát thải trong hoạt động vận tải. Để hoàn thành đề tài, tác giả đã thu thập các số liệu liên quan đến hoạt động cung ứng của công ty như vị trí, số lượng nhà cung cấp và khách hàng, nhu cầu cần đáp ứng của mỗi khách hàng, khả năng cung cấp của nhà cung cấp. Qua đó, phân tích đựoc hiện trạng chuỗi cung ứng của công ty. Từ hiện trạng cho thấy công suất chế biến hiện tại của công ty không đủ để đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Để tái thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng cho công ty, tác giả đã xây dựng mô hình toán xem xét đồng thời yếu tố chi phí và môi trường nhằm xác định lượng sản phẩm vận chuyển tối ưu và vị trí nhà máy được thiết lập. Dựa trên các kết quả thu được, đề tài lựa chọn phương án tối ưu nhất.
Description: 59 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14441
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.253.163


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.