Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14494
Title: Nghiên cứu nuôi vỗ thành thục lươn đồng (Monopterus albus)
Authors: Nguyễn, Văn Triều
Huỳnh, Quốc Cường
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài: “Nghiên cứu nuôi vỗ thành thục lươn đồng (Monopterus albus Zuiew, 1793)” bố trí tại trung tâm nghiên cứu Ứng Dụng Thủy Sản Công Nghệ Cao – Khoa Thủy Sản- Trường Đại Học Cần Thơ. Gồm 3 nghiệm thức: Nghiệm thức 1 (NT 1) nuôi vỗ lươn đồng bằng thức ăn công nghiệp 41% đạm trong ba tháng. Nghiệm thức 2 (NT 2) nuôi vỗ lươn đồng bằng thức ăn công nghiệp 30% đạm trong tháng đầu tiên và hai tháng sau là 41% đạm. Nghiệm thức 3 (NT 3) nuôi vỗ lươn đồng bằng thức ăn công nghiệp 30% đạm trong hai tháng đầu và tháng còn lại là 41% đạm. Mỗi nghiêm thức được bố trí trong bể composite (1m3), và mật độ 40 con/bể. Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm nhiệt độ và pH được thu hằng ngày trong suốt quá trình nuôi vỗ lươn. Định kỳ sau 30 ngày kiểm tra và đánh giá hệ số thành thục của lươn một lần. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc nuôi vỗ lươn bằng thức ăn 41% đạm trong suốt quá trình nghiên cứu ở (NT 1) đã làm gia tăng hệ số thành thục tốt hơn so với (NT 2) và (NT 3).
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14494
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
979.09 kBAdobe PDF
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.