Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14510
Title: Ảnh hưởng của vi khuẩn paracoccus pantotrophus lên hàm lượng H2S và hiệu quả ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) trong ao
Authors: Phạm, Thị Tuyết Ngân
Lam, Mỹ Lan
Nguyễn, Như Trung Tính
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá hiệu quả xử lý khí độc H2S trong nước của sản phẩm PondDtox® có chứa vi khuẩn Paracoccus pantotrophus được thực hiện trong 5 ao ương cá tra giống tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Nghiệm thức đối chứng (không bổ sung sản phẩm); Nghiệm thức 2: bổ sung 150 g/1.000 m3 bổ sung 2 lần/tháng hoặc khi ao có H2S cao hơn quy định 0,05 mg/L; Nghiệm thức 3: bổ sung định kỳ 10 ngày/lần vào tháng đầu và bổ sung 7 ngày/lần vào tháng thứ 2 và 3 với liều lượng là 100 g/1.000 m3. Nghiệm thức 2 và 3 được lập lai 2 lần. Ao ương có diện tích 0,2 - 0,7 ha, mật độ từ 714 - 800 con/m2. Các chỉ tiêu theo dõi gồm nhiệt độ, pH, độ đục, P-PO43-, TAN, N-NO3-, N-NO2- và H2S được thu sau 2 ngày bổ sung chế phẩm, sau 5 ngày bổ sung và định kỳ 1 tuần/lần trong suốt quá trình ương cá. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc bổ sung vi khuẩn P. pantotrophus vào trong ao đã góp phần cải thiện môi trường nước, giảm khí độc H2S và đã mang lại hiệu quả tỉ lệ sống của cá cao hơn so với nghiệm thức đối chứng sau 3 tháng ương và mang lại năng suất cao hơn.
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14510
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
768.77 kBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.