Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14511
Title: Ứng dụng Visual Basic để Dự báo và Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Rico Hậu Giang)
Authors: Nguyễn, Trường Thi
Nguyễn, Thị Thùy Dương
Keywords: Quản lý công nghiệp
Issue Date: May-2019
Abstract: Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp người sử dụng quản lý và thực hiện các thao tác tính toán trong công việc dễ dàng nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra đúng kế hoạch. Trong nền kinh tế thị trường, công tác dự báo cho phép các nhà hoạch định chính sách có những quyết định về đầu tư, sản xuất... Dự báo không chỉ tạo cơ sở khoa học cho việc hoạch định, xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch tổng thể mà còn cho phép xem xét khả năng thực hiện kế hoạch và hiệu chỉnh kế hoạch. Vì vậy, đề tài đề xuất ứng dụng ngôn ngữ Visual Basic để dự báo và hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu với mục tiêu tối thiểu các sai lệch trong dự báo sản phẩm và hoạch định nhu cầu NVL. Các phương pháp dự báo được đề xuất sủ dụng bao gồm bình quân di động, bình quân di động có trọng số, san bằng số mũ đơn, và bình quân di động kép. Để tìm ra phương pháp có độ chênh lệch thấp nhất giữa số liệu dự báo và thực tế, thì độ lệch tuyệt đối trung bình (MAD) hoặc sai số phần trăm tuyệt đối trung bình (MAPE) sẽ là tiêu chí đánh giá được lựa chọn sử dụng. Từ kết quả tính toán, tiến hành xây dựng phần mềm bằng ngôn ngữ Visual Basic để kiểm chứng kết quả dự báo và hoạch định nhu cầu NVL. Trong đó, đề tài xem xét tích hợp phần mền Lingo để tính toán tìm ra Alpha, Beta và Gamma tối ưu nhất. Đề tài áp dụng cho Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Rico Hậu Giang. Kết quả đề tài cho thấy việc sử dụng phần mềm có thể giúp công ty có thể dể dàng kiểm soát dòng NVL, tối thiểu chi phí lưu trữ, đáp ứng khách hàng nhanh chóng mang lại doanh thu.
Description: 90 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14511
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.