Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14515
Title: Đánh giá khả năng thay thế protein bột cá bằng protein bột đậu nành làm thức ăn cho lươn đồng (Monopterus albus)
Authors: Lam, Mỹ Lan
Nguyễn, T Thảo Linh
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng thay thế protein bột cá bằng protein bột đậu nành (BĐN) trong khẩu phần ăn của lươn (Monopterus albus) giai đoạn giống. Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên với 6 nghiệm thức thức ăn có cùng mức protein 45% và năng lượng 18,7 KJ/g. Nghiệm thức đối chứng sử dụng hoàn toàn protein bột cá, các nghiệm thức còn lại sử dụng protein BĐN thay thế protein bột cá với mức thay thế lần lượt là 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Sau 8 tuần thí nghiệm, tỉ lệ thay thế protein bột cá bằng protein bột đậu nành đã không ảnh hưởng tới tỉ lệ sống của lươn. Tăng trọng (WG), hiệu quả sử dụng protein (PER) của lươn giảm dần khi tăng tỉ lệ protein BĐN trong thức ăn. Nghiệm thức thay thế 20% và 30% protein bột đậu nành khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05). Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, protein bột đậu nành có thể thay thế 30% protein bột cá mà không ảnh hưởng lên tăng trưởng và thành phần hóa học của lươn đồng giống.
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14515
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
345.87 kBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.