Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14516
Title: Khảo sát thực trạng kinh tế - kỹ thuật mô hình lúa tôm càng xanh kết hợp và thực nghiệm ương tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) trên nền đất lúa ở huyện An Biên tỉnh Kiên Giang
Authors: Dương, Nhựt Long
Võ, Hoàng Liêm Đức Tâm
Ngô, Giao Tiên
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài khảo sát thực trạng kinh tế - kỹ thuật mô hình lúa tôm càng xanh kết hợp và thực nghiệm ương tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) trên nền đất lúa ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang được thực hiện nhằm góp phần phát triển kỹ thuật ương tôm càng xanh trên ruộng lúa, thúc đẩy mở rộng nghề nuôi tôm càng xanh, mang lại lợi nhuận cao cho nông hộ. Qua khảo sát kinh nghiệm trung bình của nông hộ 2,9 ± 1,4, mật độ thả 1,8 ± 0,8, tỷ lệ sống trug bình đạt 12,2%, năng xuất 100 ± 27 kg/ha, lợi nhuận 5,29 triệu đồng/ha, không có nông hộ sử dụng ao ương. Tôm được ương trên nền đất lúa với mật độ 30 PL/m2. Kết quả cho thấy các yếu tố môi trường nước (nhiệt độ , pH, Oxy, N-NH4+, N-NO2-, P-PO43- đều nằm trong khoảng thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của tôm càng xanh. Sau 3 tháng ương, khối lượng trung bình của tôm dao động từ 9,6 – 12,05 g/con, tốc độ tăng trưởng tuyệt đối (DWG) 0,2 – 0,25 g/ngày. Tỉ lệ sống của tôm đạt 47 -55 %. ương tôm càng xanh trên nền đất lúa mang lại chất lượng con giống tốt cho người nuôi ở huyện An Biên tỉnh Kiên Giang.
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14516
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
263.9 kBAdobe PDF
Your IP: 18.233.111.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.