Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14521
Title: So sánh tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá trê vàng (Clarias macrocephalus) ở giai đoạn ương bột lên giống từ các phép lai chéo
Authors: Dương, Thúy Yên
Nguyễn, Văn Nghĩa
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài nhằm đánh giá tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá trê vàng ở giai đoạn ương bột lên giống từ các phép lai chéo để làm cơ sở cho chọn giống. Cá bột được lai chéo từ 3 nguồn cá khác nhau gồm: cá trê vàng tự nhiên ở Cà Mau (CM), cá trê vàng tự nhiên ở Long An (LA) và cá trê vàng nuôi ở Cần Thơ (CT). Cá được ương trên bể (500L) theo hai giai đoạn: giai đoạn 1 ương cá bột từ 2 ngày tuổi đến 30 ngày tuổi và giai đoạn 2 ương cá từ 30 đến 75 ngày. Kết quả ở giai đoạn 1 cho thấy cá có tỉ lệ sống cao nhất là 56,41% của nghiệm thức LAxCM và thấp nhất là CTxCM (10,33%). Ở giai đoạn 2 tỉ lệ sống có sự thay đổi ngược lại so với giai đoạn 1, nghiệm thức có tỉ lệ sống cao nhất CTxCM (46%) và thấp nhất là LAxCM (19,3%). Tuy nghiên kết quả tỉ lệ sống của cá ở hai giai đoạn đều khác biệt không có ý nghĩa (P>0,05). Về tăng trưởng, chiều dài và khối lượng trung bình của cá ở giai đoạn 1 khác biệt không có ý nghĩa giữa các nghiệm thức, dao động tương ứng 27,28-34,82mm/con và 0,22-0,47g/con. Tuy nhiên, cá CTxCM đạt kích cỡ lớn hơn. Ở giai đoạn 2, cá CMxCT có chiều dài và khối lượng lớn nhất (62,02mm/con và 2,81g/con), có ý nghĩa thống kê (P<0,05) so với cá nghiệm thức khác. Nhìn chung các công thức lai từ nguồn cá Cần Thơ và Cà Mau thể hiện ưu điểm tăng trưởng nhanh và tỉ lệ sống cao hơn về cuối giai đoạn ương.
Description: 15tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14521
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
537.67 kBAdobe PDF
Your IP: 35.170.78.142


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.