Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14523
Title: Thực nghiệm mô hình nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) trên ruộng lúa ở huyện An Biên tỉnh Kiên Giang
Authors: Dương, Nhựt Long
Võ, Hoàng Liêm Đức Tâm
Phan, Hữu Văn
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thực nghiệm mô hình nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) trên ruộng lúa ở huyện An Biên tỉnh Kiên Giang được thực nghiệm trong 6 tháng và trên 6 vuông tôm với diện tích mỗi vuông từ 5000 m2 đến 11000 m2, mật độ thả 3 PL/m2. Kết quả thực nghiệm cho thấy các yếu tố về môi trường nước như nhiệt độ (30,8 0C), pH (6,6), oxy (5,3 mg/L), NH4+ (0,39 mg/L), P-PO43- (0,4 mg/L), Độ kiềm (105 mgCaCO3/L ) và Chlorophyll-a (34,25 µg/L) không ảnh hưởng bất lợi cho sự phát triển của tôm càng xanh. Sau chu kỳ nuôi 6 tháng, khối lượng của tôm nuôi đạt bình quân 42,19 g/con. Tỉ lệ sống ở các ao nuôi dao động từ 17,9 – 39,4%. Năng suất tôm dao động từ 259 - 400 kg/ha, hiệu quả mang lại từ mô hình nuôi đạt khá cao dao động từ 16.600.000 – 34.800.000 đồng/ha. Tỉ suất lợi nhuận dao động từ 95,40 – 294,92%. Mô hình nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa bước đầu cho thấy là mô hình nuôi có hiệu quả góp phần cải thiện thu nhập cho nông hộ nuôi tôm ở tỉnh Kiên Giang trong tương lai.
Description: 15tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14523
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
773.04 kBAdobe PDF
Your IP: 18.233.111.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.