Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14525
Title: Phối hợp chuỗi cung ứng ba cấp xem xét yếu tố chất lượng và chiến lược RFM (công ty Dược Hậu Giang)
Authors: Nguyễn, Thắng Lợi
Nguyễn, Thanh Phong
Keywords: Quản lý công nghiệp
Issue Date: May-2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Quản lý rủi ro là một nhiệm vụ quan trọng trong chuỗi cung ứng nhằm duy trì quá trình hoạt động của các mắt xích trong chuỗi một cách liên tục. Nhận diện rủi ro và xây dựng giải pháp quản lý rủi ro là một trong những công việc hết sức cần thiết trong quản lý chuỗi cung ứng. Ngày nay cùng với sự tham gia của nhiều thành phần thì chuỗi cung ứng ngày càng được mở rộng và phức tạp hơn, chính vì vậy việc quản lý rủi ro trong chuỗi ngày càng khó khăn. Quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả sẽ mang lại nhiều lợi ích cho mỗi thành phần trong chuỗi và định hướng phát triển bền vững. Nhận thức được vấn đề trên, đề tài “Phối hợp chuỗi cung ứng ba cấp xem xét yếu tố chất lượng và chiến lượt RFM”.được thực hiện nhằm xây dựng một phương pháp chung để quản lý rủi ro cho cho các thành phần trong chuỗi. Trước tiên, đề tài sử dụng (RFM) kết hợp với khảo sát thực tế tại Cần Thơ để xem xét và có cái nhìn tổng quát về các hoạt động trong chuỗi cung ứng. Tiếp đến, đề tài sử dụng mô hình MS NASH để xác định các hoạt động cụ thể trong chuỗi cung ứng từ đó nhận diện các rủi ro có thể xảy ra từ các hoạt động. Bên cạnh đó, đề tài kết hợp với mô hình MR NASH để xác định mối quan hệ giữa rủi ro với nguyên nhân gây ra rủi ro xác định mối quan hệ giữa các rủi ro với nhau.
Description: 63 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14525
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.