Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14532
Title: Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả xử lý nước thải sản xuất thuốc BVTV bằng hệ thống đất ngập nước kiến tạo cho công ty thuốc sát trùng Cần Thơ
Authors: Phạm, Văn Toàn
Lê, Thị Thùy Dương
Trần, Văn Hoàng
Keywords: Kỹ thuật môi trường
Issue Date: 22-May-2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14532
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.