Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14574
Title: Ảnh hưởng của lứa heo nái lên sự sinh trưởng của heo con theo mẹ tại trại chăn nuôi heo thuộc huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
Authors: Phạm, Ngọc Du
Trương, Thị Cẩm Thu
Keywords: Chăn nuôi
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Ảnh hưởng của lứa heo nái lên sự sinh trưởng của heo con theo mẹ tại trại chăn nuôi heo thuộc huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long” được tiến hành bằng việc khảo sát 39 heo nái đẻ thuộc giống Landrace và GF24 từ lứa 1 đến lứa 5 và 501 heo con nhằm mục tiêu khảo sát ảnh hưởng của lứa heo nái lên sự sinh trưởng của heo con từ lúc sơ sinh cho đến 3 tuần tuổi (cai sữa).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14574
Appears in Collections:Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.