Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14648
Title: Bước đầu nghiên cứu xây dựng mô hình toán để tối ưu hoá mạng lưới chuỗi cung ứng khép kín cho sản phẩm máy giặt – Khu vực thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thắng Lợi
Nguyễn, Văn Đệ
Keywords: Quản lý công nghiệp
Issue Date: May-2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Bước đầu nghiên cứu xây dựng mô hình toán để tối ưu hóa mạng lưới chuỗi cung ứng khép kín cho sản phẩm máy giặt – Khu vực Thành Phố Cần Thơ” đề xuất một cấu trúc mô hình chuỗi cung ứng để hình thành mạng lưới chuỗi cung ứng khép kín tối ưu. Mô hình toán được xây dựng dựa trên các nguyên lý của mô hình quy hoạch tuyến tính. Số liệu sử dụng trong mô hình được thu thập từ nhiều nguồn tạp chí, những nghiên cứu và các chuyên gia phù hợp với thực tế trên địa bàn Cần Thơ giúp kiểm tra được tính xác thực của mô hình. Kết quả cho thấy một cấu trúc mô hình chuỗi cung ứng tối ưu tại các vị trí tiềm năng trong thành phố.
Description: 65 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14648
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.109.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.