Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14673
Nhan đề: Thiết kế bộ thí nghiệm cho PLC S7 1200
Tác giả: Nguyễn, Hoàng Dũng
Nguyễn, Quốc Cường
Từ khoá: Kỹ thuật cơ điện tử
Năm xuất bản: 26-thá-2018
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu này trình bày việc thiết kế các bài thí nghiệm sử dụng PLC S7-1200. Các bộ thí nghiệm được thiết kế để phục vụ cho thực tập và nghiên cứu khoa học tại Bộ môn Tự động hóa. Các bộ thí nghiệm này gồm: phân loại sản phẩm theo chiều cao, cấp nước nhà cao tầng và lắp ghép sản phẩm. Các mô hình thí nghiệm được điều khiển bằng PLC đơn hoặc nối mạng PLC. Để nâng cao chất lượng bài thí nghiệm thì tất cả các quá trình điều khiển và giám sát và thu thập dữ liệu được thiết kế sử dụng phần mềm SCADA WinCC. Kết quả nghiên cứu cho thấy các mô hình thí nghiệm hoạt động tốt và PLC S7- 1200 có thể điều khiển hiệu quả các quá trình tự động. Đặc biệt, kết quả nghiên cứu này có thể áp dụng ngay cho các học phần thực tập tại Bộ môn Tự động hóa như PLC (CN406) hoặc Điều khiển logic có thể lập trình (CN579).
Mô tả: 67 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14673
Bộ sưu tập: Khoa Công nghệ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
160.7 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.