Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14707
Title: TÌM HIỂU PHẦN MỀM POWERWORLD TÍNH TOÁN PHÂN BỐ CÔNG SUẤT TRÊN LƢỚI ĐIỆN
Authors: Nguyễn, Đăng Khoa
Hà, Văn Thơ
Keywords: Kỹ thuật Điện
Issue Date: 12-Jan-2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tính toán phân bố công suất nhằm xác định đƣợc khả năng đáp ứng công suất phụ tải của nguồn cung cấp. Đồng thời tính toán phân bố tối ƣu công suất còn xác định giá trị điện áp và góc pha ở các điểm nút, dòng công suất trên các nhánh và tổn thất công suất trên lƣới điện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14707
ISSN: ND1561P528
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
54 trang1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.