Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1473
Title: Phân tích cơ cấu thuốc điều trị ung thư sử dụng tại Bệnh viện K năm 2016
Authors: Nguyễn, Quỳnh Hoa
Nguyễn, Trung Hà
Nguyễn, Sơn Nam
Keywords: Điều trị ung thư
Danh mục thuốc
Phương pháp phân tích ABC
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 502 .- Tr.12-16
Abstract: Đề tài nghiên cứu được thực hiện hồi cứu trên toàn bộ danh mục thuốc điều trị ung thư và báo cáo sử dụng thuốc điều trị ung thư trong năm 2016 của Bệnh viện K từ nguồn kinh phí sự nghiệp.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1473
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_392.96 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.