Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14996
Title: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Ag/ZIF-67 ứng dụng làm xúc tác phân hủy methyl da cam dưới sự hiện diện của H2O2
Authors: Đặng, Huỳnh Giao
Phạm, Quốc Yên
Keywords: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn này đề cập đến sự tổng hợp thành công vật liệu khung hữu cơ kim loại tâm cobalt pha tạp bạc (Ag/ZIF-67) và cấu trúc của vật liệu này được phân tích bằng một số phương pháp như nhiễu xạ tia X dạng bột (PXRD), phổ hồng ngoại (FT-IR), kính hiển vi điện tử quét (SEM), phổ tán xạ tia X (EDX) và nhiệt trọng lượng (TGA). Kết quả cho thấy vật liệu Ag/ZIF-67 tổng hợp được có cấu trúc hình khối đa giác tương tự ZIF-67 và hàm lượng Ag tải lên cấu trúc chất nền là 5,1%. Hoạt tính xúc tác phân hủy methyl da cam (MO) dưới dự hiện diện của H2O2 cũng đã được nghiên cứu. Hiệu suất phân hủy rất cao lên đến 99% trong điều kiện thí nghiệm nồng độ H2O2 0,08 mol.L-1, nồng độ MO 10 mg.L-1, lượng xúc tác Ag/ZIF-67 200 mg.L-1 tại 30 oC, pH 7 trong 180 phút. Phần chất rắn sau khi thực hiện phản ứng có khả năng thu hồi và tái sử dụng ba lần với hiệu suất duy trì hơn 90%.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14996
Appears in Collections:Trường Bách khoa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.