Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1518
Title: Giới tinh hoa làng xã ở Việt Nam
Authors: Bùi, Xuân Đính
Nguyễn, Thị Thanh Bình
Keywords: Giới tinh hoa
Làng xã
Truyền thống
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 4 .- Tr.82-90
Abstract: Làng Việt cổ truyền trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 có một tầng lớp tinh hoa trong các cộng đồng cư dân nông thôn, tầng lớp này đóng vai trò đứng đầu, có ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh chính trị - xã hội, kinh tế và văn hoá của cộng đồng. Làng Việt đương đại cũng có giới tinh hoa, họ là người nổi trội trong quan hệ với các thành viên khác trong làng. Giới tinh hoa làng xã ở Việt Nam hiện nay thể hiện chủ yếu trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Họ đang đóng vai trò dẫn dắt trong hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của các làng xã Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1518
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_624.01 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.