Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1518
Nhan đề: Giới tinh hoa làng xã ở Việt Nam
Tác giả: Bùi, Xuân Đính
Nguyễn, Thị Thanh Bình
Từ khoá: Giới tinh hoa
Làng xã
Truyền thống
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 4 .- Tr.82-90
Tóm tắt: Làng Việt cổ truyền trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 có một tầng lớp tinh hoa trong các cộng đồng cư dân nông thôn, tầng lớp này đóng vai trò đứng đầu, có ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh chính trị - xã hội, kinh tế và văn hoá của cộng đồng. Làng Việt đương đại cũng có giới tinh hoa, họ là người nổi trội trong quan hệ với các thành viên khác trong làng. Giới tinh hoa làng xã ở Việt Nam hiện nay thể hiện chủ yếu trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Họ đang đóng vai trò dẫn dắt trong hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của các làng xã Việt Nam.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1518
ISSN: 1013-4328
Bộ sưu tập: Khoa học Xã hội Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_624.01 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.180.174


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.