Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1522
Title: Nuôi cua biển trên khuôn chứa nước muối
Authors: Hoàng Kim
Keywords: Cua biển
Mô hình nuôi
Khuôn chứa nước muối
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 305 .- Tr.11-12
Abstract: Đây là điển hình về ứng dụng khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo vào sản xuất vừa được biểu dương tại Hội nghị giao ban công tác khoa học và công nghệ cấp quận năm 2017, triển khai công tác năm 2018.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1522
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.28 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.