Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15234
Nhan đề: Giáo dục lý luận số 175
Tác giả: Học viện Chính trị Khu vực 1
Năm xuất bản: 2011
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15234
ISSN: 0868-3492
Bộ sưu tập: (TCC) Giáo dục lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
Toàn văn16.58 MBAdobe PDF
_file_Mục lục142.12 kBAdobe PDFXem
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.